NORSMINDE BYLAUG

Tegnet af Ole Grøn

Bylauget består af

Oldermand

Finn Dahlin

Herold

Leif Juul

tlf: 23363741

email: bljuul@mail.dk

Skatmester

Henning Eriksen

tlf: 28102246

Vagtmester og 1. Fanebære

Walther Alselsen

tlf: 29618954

email: kwakselsen@hotmail.com

Forrådsmester og 2. Fanebære

Johan Godsk

tlf: 86290431

 

Ceremonimester og hjemmesideføre

Freddy Kjellberg

tlf: 40554408

emai: 8300@mail.dk

Fem gode borgere i Norsminde oprettede

Norsminde By Laug d. 18. juli 1993

Ole Mikkelsen   Vagtmester

Finn Dahlin        Protokolfører og Ceremonimester

Tage Strandbo   Herold (død 2001)

Ib Øgaard           Skatmester

Torben Alrøe     Fung. Herold

NORSMINDE BY LAUGS FORMÅL

At skønne på og arbejde for den dejligste plet på danmarkskortet : NORSMINDE.

At drage omsorg for, at der med passende og ikke for lange mellemrum kaldes til fest i Norsminde med det formål at styrke sammenholdet i byen.

At udnævne en oldermand for  Norsminde for 2 år ad gangen. Personer kan bringes i forslag af alle medlemmer, men valget foretages endeligt og udemokratisk af det til enhver tid siddende laugsråd.

Som medlem kan optages alle, som har tabt deres hjerte til Norsminde. Medlemskontingentet      kr. 50,- årligt erlægges første gang ved indmeldelsen. Kontingentet er beregnet fra Grundlovsdag til Grundlovsdag. Kontingentet fastsættes af det til enhver tid siddende laugsråd.

Laugsrådet består af 5 gode borgere. Funktionstiden er 5 år. Indstilling af laugsrødder sker til det til enhver tid siddende laugsråd, som alene forestår og afgør valget.

Årsmødet i Norsminde By Laug finder sted hvert år på Grundlovsdagen d. 5 juni i krohaven i Norsminde. Under årsmødet gives tillige en orientering om Bylaugets økonomiske forhold.

Fra lauget stiftelse d. 18 juli 1993 bestod rådet af følgende: Torben Alrøe, Finn Dahlin,              Ole Mikkelsen, Tage Strandbo, Ib Øgaard.

Ved eventuel opløsning af Norsminde By Laug overlades det til det til enhver tid siddende laugsråd at anvende laugets midler på festlig vis tilalmennyttige formål i Norsminde.

Således vedtaget under vor rystende hånd i Norsminde d. 18 juli 1993

Ole Mikkelsen, Torben Alrøe, Finn Dahlin, Ib Øgaard,Tage Strandbo

 

link til den gamle hjemmeside.    www.norsmindebylaug.odderweb.dk